Forældresamarbejde

Forældreperspektiv

-       At ligeværdighed er grundlaget for et samarbejde

 

-       At forældresamarbejdet bygger på gensidig respekt, tillid, åbenhed og dialog

 

-       At forældre er velkomne til at deltage aktivt i dagligdagen

 

-       At forældre skal føle sig set, hørt, informeret og have indflydelse på hverdagen

 

-       At forældre skal føle tryghed i aflevering og afhentning

 

-       At der er kontinuerlig dialog med forældrene

Forventning til forældre og personale

-       At vi hilser med et ”godmorgen” og ”farvel” til dem, som vi møder på vores vej i

        Idrætsbørnehaven Bellevue

 

-       At vi byder nye familier og personale velkomne i Idrætsbørnehaven Bellevue 

 

-       At vi er aktive i videregivelse af information til nye forældre og personale

 

-       At der ALDRIG tales dårligt om børn/forældre/personale i Idrætsbørnehaven

        Bellevue

 

-       At der er lydhørhed om forventninger, og der gives feedback på de konkrete

        oplevelser i hverdagen

 

-       At der gives tydelig formidling af den pædagogiske praksis

 

-       At den pædagogiske hverdag ses ud fra et børneperspektiv

 

-       At der deltages i Idrætsbørnehaven Bellevues arrangementer  

 

Forældresamtaler 

Samtalerne afholdes af en primærpædagog, som indkalder forældrene til samtale og afsætter den nødvendige tid. Efter ønske, kan en kollega eller lederen deltage.

 

-       Opstartssamtale: Inden barnet begynder, får det tilsendt et velkomstbrev. Vigtigt at

        information deles mellem forældre og personale. Forældrene bliver vist rundt og

        afslutter med en kort samtale.

 

-       3 måneders samtale: Når barnet har været i institutionen i 3 måneder. Evaluering

        af opstart samt vigtig information mellem forældre og personale. Barnet sprogvurderes,

        når det er ca. 3 år. 

 

-       4 års samtale: Samtalen bygger på en dialogprofil, som både personalet og

        forældrene har udfyldt inden mødet, samt en motorikvurdering (ikke en test), som

        udarbejdes af personalet, når barnet er ca. 4 år. Der udarbejdes en vurdering og plan

        for, hvad der skal udvikles frem mod skolestart.

 

-       Statusudviklingssamtale på vej mod skole: Samtalen bygger på en dialogprofil, som

        er udarbejdet af personalet og forældrene. Der vurderes om barnet er udviklingsmæssigt

        skoleparat, hvis ikke, udarbejdes der en vurdering og evt. en handleplan.

 

-       Overleveringssamtale:Vi tilbyder overleveringssamtale, når barnet flytter til

        anden institution.

 

Forældreinddragelse

Forældrene skal involveres og inddrages aktivt, samt have indflydelse på de overordnede pædagogiske principper i Idrætsbørnehaven Bellevue. 

 

Det daglige forældresamarbejde af mere uformel karakter bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der samarbejdes om at fremme et inkluderende børnefællesskab, der støtter børnenes indbyrdes venskaber gennem fx legeaftaler og lignende. 

 

Lederen af Idrætsbørnehaven Bellevue har ansvaret for, at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.